آفريدند مرا تا که گدايت باشم
سائل دائمي دست عطايت باشم
آفريدند مرا از تو بگيرم عصمت
شيعه چشم و دل غرق عزايت باشم
تا خدا هست تو هم باقي بالله هستي
مي شوم مثل تو گر ازشهدايت باشم
چون عزاي تو بقاي همه دين خداست
آمدم گرمي اين بزم عزايت باشم
تو قتيل العبراتي که خدا فرموده:
«اي حبيبم من الله بهايت باشم»
گر نشد زنده بيايم به حريمت مددي
تا که مدفون شده در کرببلايت باشم
اشک ما تلبيه ماست به حل من ناصر
داده اي اذن که اين گونه فدايت باشم
شدي آواره که اسلام نگردد تحريف
کاش آوراه اين حکم ولايت باشم

برچسب‌ها: ,