بانو‌ملايک ‌سجده‌ات‌کردند

جهان‌را‌غرق‌اقيانوس‌خواهد‌كرد‌لبخندت

زماني‌كه‌بيايد‌از‌دياري‌دور‌فرزندت

 

تو‌عطر‌توأم‌آويشن‌و‌نارنج‌و‌زيتوني

نسيم‌روزهاي‌اول‌خلقت‌پراكندت

 

سپس‌طوفان‌تندي‌در‌گرفت‌و‌آسمان‌لرزيد

 

ملايك‌سجده‌آوردند‌بانو‌تا‌ببويندت


برچسب‌ها: ,